MAHAKUMBHABHISHEKAM PROGRAMME SCHEDULE

        DATE        DAY TIME PROGRAMME DETAILS
13th June 2018  Wednesday 9.00 am  to  11.30 am
&
05.30 pm to 07.30 pm
Purvanga Puja
14th June 2018 Thursday 9.00 am  to  11.30 am
&
05.30 pm to 07.30 pm
Purvanga Puja
 

 

15th June 2018

 

 

Friday

 9.00 am to 11.30 am Vighneswara Puja, Punyaha-vacanam, Agni-sangrahanam, Tirtha-sanghrahanam, Yagasala

Alankarah

05.30 pm to 08.30 pm Vigneswara Puja, Punyaha-vacanam, Mrt-sangraganam, Ankura-arpanam, Raksabandhanam, Kumbh-alankarah, Kalakarsanam, Yagasala-pravesah, Prathama-kala-yaga-puja, Purna-ahutih, Dipa-aradhana, Prasada-viniyogah
16th June 2018 Saturday 08.30 am to 11.30 am Dvitiya-kala-yaga-puja, Purna-ahutih, Dipa-aradhana, Prasada-viniyogah
05.30 pm to 08.30 pm Trtiya-kala-yaga-puja, Purna-ahutih, Dipa-aradhana, Prasada-viniyogah
 

 

 

 

 

17th June 2018

 

 

 

 

 

Sunday

07.00 am Turiya-kala-yaga-puja
08.30 am Bimba-suddhiraksha-bandhanam,

Nadi-sandhanam-Spars-ahutih

09.30 am Purna-ahutih, Dipa-aradhana Ghato-dvasanam, Pradakshina-kramena-mulalaya-pravesah
10.15 am Vimana-kumbhabhisekah
10.45 am Mulalaya-kumbhabhisekah, Mahabhisekah(at Sri Kalyana Subramanya Temple), Alankarah, Maha-dipa-aradhana, Prasada-viniyogah
04.00 pm Maha-abhisekah (at Sri. Medha Dakshinamurti Temple),Alankarah, Maha-dipa-aradhana,

Prasada-viniyogah

• Mandala Puja commences with Mahabishekah on 17.06.2018 and culminates on 26.07.2018 with Mandalabishekam

• To apply for accommodation for Kumbabhishekam click on : http://arshavidya.in/kumbhabhishekam-acco-req/